Студенты 4 курса специальностей «5В011700 — Казахский язык и литература», «5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка» кафедры «Языков и журналистики» проходят государственную педагогическую практику

Автор: | 19.02.2021

«Тілдер және журналистика» кафедрасының «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті», «5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі» мамандықтарының 4 курс студенттері мемлекеттік педагогикалық практикадан 2021 жылдың 18 қаңтар айынан бастап өтуде. Педагогикалық практика еліміздегі пандемияға байланысты әр студенттер өздерінің тұрып жатқан ауылдарындағы Жалпы білім беретін орта мектеппен Қайнар академиясы келісімшартқа отырып, онлайн және офлайн режимде өтуде. Атап айтар болсақ, Мысырханова Дидар Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жақаев ауылындағы №149 Ә.Монтаев атындағы орта мектептің 5 және 11 сыныптарына офлайн сабақ өтуде. Шаймарданова Рано Алматы обласы. Ұйғыр ауданы, Тиірмен ұйғыр орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығында онлайн өтсе, Кенжеғали Айбота Еңбекшіқазақ ауданы, Бәйдібек би ауылдық округінің Н.Островский атындағы орта мектебінде офлайн өтуде. Жалпы студенттердің барлығы педагогикалық практикадан уақытында өтуде.

Студенты 4 курса специальностей «5В011700 — Казахский язык и литература», «5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка» кафедры «Языков и журналистики» проходят государственную педагогическую практику с 18 января 2021 года. В связи с пандемией в стране педагогическая практика студентов проходит в режиме онлайн и офлайн, где каждый студент подписывает контракт с общеобразовательной средней школой в своих селах. Мысырханова Дидар проводит оффлайн занятия для 5-х и 11-х классов общеобразовательной школы им. А. Монтаева села Жакаев Шиелинского района Кызылординской области. В Тюрменской Уйгурской общеобразовательной школе, Алматинской области, Уйгурского района, в дошкольном учреждении, Шаймарданова Рано проводит занятия в онлайн режиме, а в средней школе Байдибек бийскго сельского округа имени Н.Островского, Кенжеғали Айбота проводит занятия в офлайн режиме. В целом все студенты вовремя проходят педагогическую практику.

4th-year students of the specialties «5B011700-Kazakh language and literature», «5B011900-Foreign language: two foreign languages» of the Department of «Languages and Journalism» have been undergoing state pedagogical practice since January 18, 2021.  Due to the pandemic in the country, the teaching practice of students takes place online and offline, where each student signs a contract with a general secondary school in their villages. Mysyrhanova Didar offers offline classes for the 5th and 11th grades of general education school named  A. Montayeva village of Zhakayev, Shielinsky District, Kyzylorda Region. In Tyurman Uighur General School, Almaty Region, Uighur District, pre-school institution, Shaimardanova Rano conducts classes online, and in Baidibek Biy Secondary School of  Ostrovsky Rural District named N.Ostrovsky District, Kenzhegali Aibota conducts classes offline. In general, all students complete their teaching experience on time.