Достижения

Студенты кафедры Языков и Журналистики Академии Кайнар приняли участие в Республиканских и Международных онлайн олипиадах по Казахскому языку и Литературе, по итогам которых участница — Мырзахан Жанель заняла 1 место,  Абеуова Әйгерім 2 место. Студентка 3-ого курса специальности: «Иностранный язык: два иностранных языка» Бахыт Ақмаржан, продемонстрировав свои знания и умения в Республиканской олмпиаде по Турецкому языку, заняла 1 место.

Қайнар академиясының тілдер және журналистика кафедрасының студенттері Қазақ тілі мен Әдебиеті пәнінен Республикалық және Халықаралық онлайн олимпиадаларға қатысты, оның қорытындысы бойынша қатысушы – Мырзахан Жанель 1 орынды, Абеуова Әйгерім 2 орынды иеленді. «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандықтын 3 курс студенті Бахыт Ақмаржан Түрік тілі пәні бойынша Республикалық олимпиадада өзінің білімі мен білігін көрсете отырып, 1 орынға ие болды.

Students of  the  Department of  Languages and Journalism of  Kainar Academy participated in the Republican and International online Olympiads in the Kazakh language and Literature, according to the results of  which the participant — Myrzakhan Zhanel took 1st place, Abeuova Aygerim took 2nd place. A 3rd year student of the specialty: «Foreign language: two foreign languages» Bakhyt Akmarzhan, demonstrating her knowledge and skills in the Republican Olympiad of the Turkish language  and  took 1st place.

грамоты студентов